NAH Zorg

Privacy statement

Doel verwerking persoonsgegevens

NAH Zorg verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren. NAH Zorg heeft de volgende specifieke privacystatements:

1) Privacy statement datalekken melden;
2) Cookie statement

Uitwisselen van gegevens

De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat de NAH Zorg gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met andere betrokkenen en toezichthouders rond de organisatie van de uitvoerende taken.
Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst welke binnen de AVG be- of verwerkersovereenkomsten worden genoemd.

Informatie over gegevensverwerking

NAH Zorg informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken en vraagt tevens in de uitvoeringsovereenkomst hiervoor een schriftelijk akkoord.

Beveiliging persoonsgegevens

NAH Zorg zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

NAH Zorg bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. Bij ontbinding van de uitvoeringsovereenkomst wordt binnen een redelijke termijn afgestemd hoe om te gaan met de persoonsgegevens die nog in beheer zijn.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens NAH Zorg van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. NAH Zorg behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).
Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die NAH Zorg van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

NAH Zorg
Postbus 94
9062 ZJ Oentsjerk

1.Privacy statement datalekken melden

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie.

De meldplicht geldt reeds sinds 2016. Ook onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) blijft de meldplicht datalekken bestaan. De AVG stelt wel strengere eisen aan de registratie van de datalekken in een organisatie. Organisaties moet alle datalekken documenteren. Binnen NAH Zorg hanteren we de wettelijke voorschriften om te beoordelen of er sprake is van een datalek en zullen we de voorgeschreven stappen (van de Autoriteit Persoonsgegevens) volgen.

2.Cookie statement

Cookie statement

NAH Zorg staat ingeschreven in het register van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies