NAH Zorg

ROAD TRAFFIC VICTIMS REHABILITATION update 2015

FEVR General Meeting Brussel, september 2015, Road Traffic Victims Rehabilitation,’founder’ Wiebe de Boer.

Download de gehele toespraak (in Engels)

UPDATE

Op eerdere FEVR meetings heb ik u successievelijk geïnformeerd over ons project Road Traffic Victims Rehabilitation (RtvR). RtvR is letterlijk en figuurlijk een grenzen doorbrekend project, omdat in samenhang wordt gewerkt aan de rehabilitatie van verkeersslachtoffers. We zijn verder gegaan met de ontwikkeling van dit project en hebben contacten gelegd met relevante samenwerkingspartners. Daarbij oriënteren we ons ook op de discussies in andere Europese landen.

Dit project heette eerder Road Victims Revival. Verdere doordenking met partners heeft geleid tot een naamswijziging om recht te doen aan het kerndoel van het project: rehabilitatie van verkeersslachtoffers in de betekenis van bevordering van kwaliteit van leven en werken aan een nieuwe toekomst. Het project is gericht op verdieping, verbreding en versnelling van de hulp aan slachtoffers. RtvR is een reactie op de huidige praktijk, waarin veel tijd verloren gaat door niet op elkaar afgestemde regelgeving in verschillende domeinen. Dit belemmert een kwalitatief hoogstaande hulpverlening en verhoogt de kans op onnodige extra schade. De resolutie van het Europese Parlement, is naast de “Victim Package” een steun in de rug voor de uitvoering van dit project.

Het project Road Traffic Victims Rehabilitation beslaat een geïntegreerd hulpaanbod in vier deelgebieden, gebaseerd op de weg die het slachtoffer gaat:

Deelgebied:

1- Ongeval (waarheidsvinding, schadevaststelling), Prof. dr. Ir. John Stoop
2- Gezondheidsverbetering (diagnose/behandeling), Prof. dr. Rudi Dierckx
3- Rehabilitatie (begeleiding bij menswording), Prof. dr. Carlo Leget
4- Participatie (inclusie/ICF-aanpak), Prof. dr. Wilfried Echterhoff

Op deze deelgebieden wordt tegelijkertijd hulp geboden om het proces voor het slachtoffer te versnellen en van meer samenhang te voorzien. De norm is de menselijke maat en niet algemene regels, die onvoldoende passen op de situatie van verkeersslachtoffers. Door meerdimensionaal te werken, professionaliteit en ervaringsdeskundigheid tot hun recht te laten komen, streven we naar cross-sectorale synergie. We proberen het slachtoffer niet alleen zo mogelijk in zijn oude situatie terug te brengen, maar werken daarnaast aan een nieuw levensperspectief.

De afgelopen jaren hebben we een uitvoerige verkenning naar relevante partners en faciliteringsmogelijkheden (o.a. funding ) gedaan.

In Istanbul stelde ik u ervan op de hoogte dat de FSO een partner is geworden van de Letselschaderaad. In 2014 is op initiatief van de FSO een projectgroep van de Letselschaderaad opgericht. Deze projectgroep werkt nu aan richtlijnen voor betere behandeling van verkeersslachtoffers met Traumatisch Hersenletsel voor de toekomst in deze branche.

In deze projectgroep is oog voor de noodzaak van het beter en vroeger diagnosticeren van hersenletsel. Bij het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen zijn de geneeskundige adviseurs van verzekeraars betrokken. Vroege diagnose is essentieel voor het vervolgtraject van de schadeafwikkeling omdat er eerder zicht is op de omvang van klachten en beperkingen. Het vergroot integratie- en participatiemogelijkheden door snellere besluitvorming. Nu duren letselschadezaken soms jaren. Dit is een zware psychische belasting en vertraagt het denken over de toekomst. Het is een verbetering als letselschadeverzekeraars bereid zijn beleid te formuleren voor drie mogelijke situaties:

  1. Vastgesteld traumatisch hersenletsel
  2. Vermoeden van traumatisch hersenletsel
  3. Geen vaststelling van traumatisch hersenletsel.

In mijn inleiding legde ik uit dat wij als FSO in 2014 het initiatief hebben genomen in de organisatie van een landelijk congres van de letselschadebranche rond het thema: “het herstel van het slachtoffer”. Op dit congres is door ons, succesvol het begrip ‘Rehabilitatie’ geïntroduceerd voor de ‘Letselschadebranche’ in Nederland en daarmee is het slachtoffer als méns meer in de picture

Een groot verschil met eerder toen strijd over de juridische kanten van het letsel voorop stond.

We hebben onze banden met de Duitse ZNS Hannelore Kohl Stiftung aangehaald en ons project dit voorjaar toegelicht op hun Congres in Berlijn. Het sloot goed aan op het thema: ‘Teilhabe’ (participatie),

En nu de komende jaren…

We hebben in de hulpketen mensen en organisaties gevonden, die enthousiast zijn over onze visie. De voornoemde wetenschappers gaan wetenschappelijk onderzoek en een beter diagnosetraject op te zetten met de meest geavanceerde beeldvormende technieken.

Op uitnodiging van Professor Echterhoff nemen wij in november a.s. deel aan het Congres van de V.O.D. in Münster Deutschland.

In de komende 2 jaren zal de invulling verder gestalte krijgen. We presenteren het project in 2017 te Leeuwarden.
In dat jaar hopen wij een Internationale Conferentie te organiseren in samenwerking met onze internationale projectpartners. Ook de board en leden van de FEVR zijn van harte welkom.
Op deze Meeting kan de kruisbestuiving plaatsvinden met ervaringen en verworvenheden in andere landen.

Ik wens u veel succes met de van uw organisatie.

Wiebe de Boer en drs. Jan Sipma,  Boardmembers NAH Zorg Netherlands.
website: nahzorg.nl en fevr.org

Download de gehele toespraak (in Engels)

NAH Zorg staat ingeschreven in het register van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies